UBYTOVACÍ ŘÁD

 1. Každý host bere na vědomí, že hotel je přísně nekuřácký. Při porušení tohoto zákazu je hotel oprávněný hosta vykázat a požadovat uhrazení poplatku za vyčištění pokoje ve výši 300 USD.
 2. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, vyplnit a podepsat registrační kartu. Poté obdrží klíč od pokoje.
 3. Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 4. Na základě objednávky bez poskytnuté garance (předautorizace) hotel rezervuje pokoj do 17 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 5. V případě, že si host objednal jednolůžkový pokoj a jeho objednávka byla hotelem potvrzena, bude mu účtována cena jednolůžkového pokoje i v případě, že mu bude poskytnut pokoj větší.
 6. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.
 7. Hotel NENÍ odpovědný za majetek hostů a za škody na jejich věcech.
 8. K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8 do 22 hodin se souhlasem pracovníka recepce a zapsáním do knihy návštěv. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.
 9. Hosté nesmějí stěhovat nábytek v pokojích ani ve společenských prostorách hotelu.
 10. V hotelu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se nevztahuje na spotřebiče určené k osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky atd.), na výpočetní techniku (notebook) a na nabíječky výpočetní techniky a drobné elektroniky (notebook, fotoaparát).
 11. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dětmi.
 12. Psi a jiná domácí zvířata mohou sdílet pokoj za předpokladu, že jejich majitel předloží zdravotní průkaz zvířete. Psi a jiná domácí zvířata nesmí na hotelová lůžka ani na jiné kusy nábytku, rovněž mají zakázán vstup do restaurace. Hostovi bude účtován poplatek dle platného ceníku.
 13. Od 22 do 7 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 14. Hosté jsou odpovědní za škody způsobené na hotelovém majetku.
 15. Host se musí odhlásit do 12 hodin posledního dne svého pobytu, pokud nebylo dohodnuto jinak. Při překročení tohoto časového limitu bude hostovi účtován zvláštní poplatek „za denní použití pokoje“, případně částka za celý další den pobytu.
 16. Hosté musí při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, uzavřít okna, zhasnout světla a zavřít vstupní dveře do pokoje. Při odhlášení z hotelu musí na recepci odevzdat klíče od pokoje.
 17. Za ubytování a služby hosté platí doplatek při zahájení svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet v restauraci minimálně jednou za tři dny. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.
 18. Host v podnapilém stavu může být a bude vykázán z prostor hotelu.
 19. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem. V případě porušení ustanovení ubytovacího řádu má hotelový management právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.
Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 1. prosince 2019.